v. li.: Werner Skomski-LV 12 (2.), Herbert Rygol-LV 04 (1.)